NYC - glenargov
HDRtist HDR Rendering - <a href="http://www.ohanaware.com/hdrtist/">http://www.ohanaware.com/hdrtist/</a>